Tilskuddsmidler


TILSKUDDSMIDLER fra AKERSHUS FYLKESKOMMUNE 2019

Akershus Fylkeshusflidslag har fra og med 2019 ansvar for utdeling av Tilskuddsmidler, (Husflidstilskudd) fra Akershus Fylkeskommune.

For å oppnå mest mulig husflidsnytte, blir midlene for 2019 fordelt til lokallagene uten forutgående søknadsprosess.

Totalt tilskudd som skal tilgodeses lokallag, fordeles 50% med likt beløp pr. lag, 50% iht medlemsantall.

Det vedtas kriterier for disponering av midlene på Akershus Fylkeshusflidslags styremøte 8. mai og rapportering skal skje i henhold til disse kriteriene i forbindelse med årsrapportering for 2019.

Nærmere informasjon knyttet til kriterier og fordeling sendes alle lokallag seinest uke 22.