Tilskudd fra Viken og ekstra støtte knyttet til AFs andel av medlemskontingenten


Tilskudd fra Viken og ekstra støtte knyttet til AFs andel av medlemskontingent er nå lagt til betaling til alle.

Gi tilbakemelding dersom beløp iht. vedlagte fil ikke dukker opp på deres bankkonti løpet av de nærmeste dagene. (gjerne på sms – da feriemodus snart senker seg og oppfølging av mail da ikke er veldig hyppig 🙂 )

Med vennlig hilsen

for

Akershus Fylkeshusflidslag

Jorunn Apeland

91604536

—————————————————————————————————-

Vi takker for tilbakemeldingene fra dere vedrørende det enkeltes lokallags økonomiske situasjon pga. Korona.

Styret i Akershus Fylkeshusflidslag har vurdert tilbakemeldingene og vært i dialog med Viken Fylkeskommune i forhold til muligheter for å endre fordelingskriteriene for tilskudd mottatt i 2020 i forhold til 2019 for å styrke lokallagene. 
Tilbakemeldingen fra fylket er at de primært ønsker at vi beholder samme fordeling iht. samme retningslinjer som 2019 – tilskuddet skal gå til aktivitet.  (Mottatt 510′ for 2020 mot 570′ for 2019)

I 2021 vil tilskudd til kultursektoren bli vurdert på nytt basert på ny fylkesstruktur.

Akershus Fylkeshusflidslag har på bakgrunn av dette gjort følgende vedtak i møte nr. 6/20, sak 54, 25.6. 2020:

«Tilskudd fra Viken Fylkeskommune fordeles tilsvarende som i fjor, 80% til lokallag, 20% til fylkeslag»

I tillegg vil AFs andel av medlemskontingenten fra Norges Husflidslag gå direkte til lokallagene»

I henhold til vedtak på årsmøte i fjor er fordeling av medlemskontingent 75/25 lokallag/ fylkeslag. Fordi økonomien i fylkesleddet er solid, valgte vi å endre dette for 2020 med bakgrunn i tilbakemeldingene fra lokallagene som melder om behov for driftsstøtte.

Både tilskudd og ekstra driftsstøtte vil bli utbetalt når vi får oppdatert medlemsliste for 2019 fra Norges Husflidslag. (Tilskudd i fjor ble utbetalt på basis av medlemstall for 2018. Tilskudd for 2020 blir utbetalt på basis av medlemstall for 2019.)

Med vennlig hilsen
styret i
Akershus Fylkeshusflidslag