Tilskuddsmidler


TILSKUDDSMIDLER fra AKERSHUS FYLKESKOMMUNE 2019

Akershus Fylkeshusflidslag har fra og med 2019 ansvar for utdeling av Tilskuddsmidler, (Husflidstilskudd) fra Akershus Fylkeskommune.

For å oppnå mest mulig husflidsnytte, blir midlene for 2019 fordelt til lokallagene uten forutgående søknadsprosess.

Totalt tilskudd som skal tilgodeses lokallag, fordeles 50% med likt beløp pr. lag, 50% iht medlemsantall.

Det vedtas kriterier for disponering av midlene på Akershus Fylkeshusflidslags styremøte 8. mai og rapportering skal skje i henhold til disse kriteriene i forbindelse med årsrapportering for 2019.

Nærmere informasjon knyttet til kriterier og fordeling sendes alle lokallag seinest uke 22.

Nesodden husflidslag – 40 år


Medlemmer og gjester var invitert til en hyggelig kveldstund med jubileumskake og kaffe og 40 stk fant veien til kafe Triangel. Trine Bathen ønsket alle velkommen og deretter foredro Eli Vinje, lagets første leder, om 40 års historie fra lagets spede oppstart og til i dag – en levende og humoristisk historie fikk vi presentert. Deretter gratulerte husflidskonsulent Anne Guri Gunnerød laget med dagen og takket alle, både enkeltmedlemmer og tillitsvalgte, for den store innsatsen som er lagt ned for å ivareta håndverk og kulturarv for framtidige generasjoner.

Ingen samling av husflidsentusiaster uten en praktisk økt, så også her. Siden påsken nærmet seg var temaet kyllinger og av Trine fikk vi innføring i hakking; følgende ble det hakkekyllinger vi laget denne kvelden.

Tekst og bilder:
Anne Guri Gunnerød
Husflidskonsulenten i Akershus

Støtte til gjennomføring av spesielle kurs – 2019


Støtte til gjennomføring av spesielle kurs – 2019

Akershus fylkeshusflidslag hadde i budsjettet for 2018 satt av midler til stipend for kurslærerutdanning med søknadsfrist 10. juni. Da det fortsatt er penger igjen på denne posten, har styret vedtatt å omdisponere kr 40 000 slik at lokallagene nå kan søke om støtte til spesielle kurs som planlegges gjennomført i 2019:

  •  «Smale kurs» Dette kan være kurs i tilknytning til rødlisteprosjekter eller andre kurs som i utgangspunktet ikke drar mange deltakere, men som lokallaget ønsker å sette i gang allikevel.
  •  «Dyre kurs» Dette kan være kurs hvor kurslærer krever høyere honorar og dette ikke er mulig eller ønskelig å dekke inn via kursavgift.

SØKNADSFRIST: 1.DESEMBER

Alle søknader som er mottatt innen fristen, vil bli behandlet på Akershus Fylkeshusflidslags styremøte i desember.

Bruk vedlagte elektroniske søknadsskjema. Det kan skrives i dokumentet ved å klikke inn i det blå feltet du får når du beveger musepekeren under følgeteksten.

Lenke til søknadsskjema

Det forventes ingen omfattende søknad, men følgende må selvfølgelig framkomme:
Type kurs
Budsjett
Målgruppe for kurset
Begrunnelse for søknaden

Eks.:
Kostbar foredragsholder
Forsøksprosjekt på ny teknikk
Annet…

For lag som blir tildelt støtte, forventes det en rapport i etterkant – mer som en tilbakemelding på hvordan det gikk med kurset.

Rapport fra kurset med hensyn til bruk av midler samt læringsutbytte sendes Akershus Fylkeshusflidslag – akershusfhl@gmail.com eller per post til Postboks 167, 2011 Strømmen etter gjennomført kurs.

Mottatte søknader vil bli behandlet samlet på styremøte i desember, så vær rask med å søke.

Med vennlig hilsen
Akershus Fylkeshusflidslag
Anne Marie Madssveen – leder
Mobil: 992 32 919
www.akershusfhl.no

 

AF inviterer til medarbeiderkurs


Da har vi igjen gleden av å invitere til medarbeiderkurs for styremedlemmer i lokallagene i Akershus.
Samlingen denne gang blir på Scandic i Lillestrøm – det er det nye hotellet som ligger helt inn til jernbanestasjonen. Lett adkomst med buss og tog og parkeringshus i nærheten om du kommer med bil.
Samling inkl bevertning er gratis.
Reisekostnader dekkes av lokallagene.

Av vedlagte program vil dere se at vi har litt ulike temaer som vi håper vil bidra til inspirasjon og ettertanke.
Vi starter med et spennende innlegg om rekruttering og avslutter med organisasjonskultur. Innimellom er det rom for strategi, informasjonsutveksling og praktisk arbeid.

Vi nevner spesielt parallellsesjonene etter lunsj hvor en må velge hva en ønsker å være med på –

 1. spikking med tips til aktivitet ( her deles det ut kniver og emner)
 2. Når vi fram med sosiale medier?
  * Innspill, råd, ettertanke

Sosiale medier og behov for kurs og innspill på dette området, er et stadig tilbakevendende tema. Vi anbefaler at styrene i lokallagene diskuterer i forkant. Da vil vi få gode og forankrede diskusjoner på samlingen.

Det er ellers lagt inn rom for prat og diskusjon mellom de ulike innleggene, så her blir det ikke enveis-kommunikasjon.

Velkommen!


Påmelding til akershusfhl@gmail.com
FRIST: MANDAG 22.OKTOBER

Vennlig hilsen
Akershus Fylkeshusflidslag
Anne Marie Madssveen
Leder

Håndverksleir for ungdom


I fem dager, fra onsdag 8. august til søndag 12. august vil ungdom fra hele Norden samles til sommerleir på Romerike folkehøgskole i Akershus. Her vil du kunne prøve ut ulike materialer og teknikker sammen med andre som deler din interesse for kreativitet og håndverkskunnskap!

Oversikt over workshops, program for leiren og påmeldingsinformasjon finner du her: http://www.husflid.no/nordisk_haandverksleir_for_ungdom
Leiroppholdet koster NOK 1.500,- og inkluderer overnatting, alle måltider og kurs (inkludert materialer). Reiseutgifter kommer i tillegg. Påmelding åpner i uke 17!

Akershus Fylkeshusflidslag dekker leiravgift og reiseutgifter for deltakere som kommer med fra Akershus. Ta kontakt med ditt husflidslag.

Arrangør: Norges Husflidslag

 

Hurra for Ullensaker Husflidslag!


Vi gratulerer Ullensaker Husflidslag med tildelingen av kulturvernprisen 2018 i Ullensaker!

Begrunnelse:
Ullensaker kommunes Kulturvernpris 2018 tildeles Ullensaker husflidslag for deres mangeårige og verdifulle innsats for å bevare, videreføre og formidle tradisjoner innen gamle håndverksteknikker, som er en del av vår immaterielle kulturarv. Videreføring av denne sårbare kunnskapen til nye generasjoner gjennom Ung Husflid og barneaktivitetsdager er et særlig viktig bidrag i denne sammenheng.

Kulturvernprisen består av gravert plakett og ble overrakt under Lokal Kulturuke 2018.