VOFO – Læring og kompetanse 2015 – Frivillige organisasjoner som arbeidsgivere


Vi tar for oss ulike sider ved personalansvaret, som økonomi, lønnsspørsmål, pensjon, HMS o.l.

Tid: fredag 30.oktober 2015 kl. 9.30.-15.30

Sted: Litteraturhuset, rom Kverneland, Wergelandsveien 29, Oslo

Mål: Deltakerne vil lære seg elementære spilleregler for arbeidslivet som arbeidsgivere i frivillige organisasjoner.

Målgruppe: Ansatte og valgte ledere i studieforbund og frivillige organisasjoner.

Innhold: Vi har ikke et eget lovverk for arbeidslivsspørsmål i frivillige organisasjoner. Vi følger arbeidsmiljøloven når det gjelder personalpolitikk. Hvordan er og skal frivillige organisasjoner være som arbeidsgivere? Hva med ansvarsforhold ? Kurset inneholder andre tema enn kurset i 2014. Kurset er derfor like aktuelt for deltagerne fra kurset i 2014, som for deltagere som ikke har vært på kurs tidligere. Vi har innledere med juridisk og personalpolitisk kompetanse.

Ansvarlig: Trond Vegard Sagen Eriksen, Akademisk studieforbund.

Pris: kr. 900,-                         

Påmelding: vofo@vofo.no, tlf. 22 41 00 00 innen 23.10.15.

Kilde: VOFO Læring og kompetanse 2015 Frivillige organisasjoner som arbeidsgivere – Voksenopplæringsforbundet

_________________________________________________________________________________________________

Verdens Kuleste Dag 


29 aug 2015 11:00 – 29 aug 2015 16:00, Akershus festning

veving_under_verdens_kuleste_dag_foto_av_anne_guri_gunneroed_fullwidth

Ull kommer fra hvilket dyr? Grisen? Her får du svaret og du kan også få lage ting av ull! I tillegg kan du få dreie ulike trefigurer, sammen med superflinke instruktører. Norges Husflidslag er absolutt tilstede under Verdens Kuleste Dag.

Også i år er Norges Husflidslag tilstede når Sparebankstiftelsen DnB inviterer til Verdens Kuleste Dag på Akershus festning. I fjor var over 50 000 barn innom festningen denne dagen, hvor husflid var en blant mange populære aktiviteter! Se bilder og video fra fjorårets arrangement her, og inviter med deg dine favorittbarn til Verdens Kuleste Dag!

For mer informasjon om Verdens Kuleste Dag, se hjemmesidene deres.

Foto: Veving under Verdens Kuleste Dag 2014. Fotograf Anne Guri Gunnerød.

Kilde: Verdens Kuleste Dag – Kalender – Om oss – Norges Husflidslag

_________________________________________________________________________________________________

 

Helt i stampe – Skedsmo Husflidslag på studietur


I forbindelse med husflidslagets ullprosjekt dro 7 damer av gårde til Rauma og Lesja. På programmet sto besøk på Rauma Ullvarefabrikk, Lesja bygdemuseum, Avdem gårdsysteri og på Lorkvenne (Lorkverna) hvor vi fikk stampet et medbrakt ullstoff.

Lokalavisen VIGGA nr. 30 fra 20. august hadde denne flotte reportasjen:
Lesja
_________________________________________________________________________________________________

Invitasjon til seminar fredag 11.september 2015 – Kommunikasjon og motivasjon


VOFO inviterer til seminar fredag 11. september kl. 9.30 – 15.30 i Litteraturhuset, rom Kverneland, Wergelandsveien 29, Oslo. Kurset er gratis!

Bakgrunn
Læring skjer gjennom utveksling av informasjon og praksis, i dialog, ikke enveis-undervisning som monolog i seg selv. God kommunikasjon forutsetter likeverdig dialog, der formidleren har fokus på deltakerens situasjon.

Kommunikasjon er en forutsetning for læring.

Motivasjon er en forutsetning for kommunikasjon.

Hvordan skaper vi glede ved å mestre utfordringer?
Hvordan skaper vi kommunikasjon og motivasjon for læring?

Målgruppe: Lærere, kursledere, kursarrangører og veiledere i studieforbund og
deres medlemsorganisasjoner.

Les mer her:
VOFO laering og kompetanse Kommun ikasjon og motivasjon 11.9.15

_________________________________________________________________________________________________

Tilskudd til husflidslagene – ny frist!


Penger

Husk å søke om tilskudd fra Akershus Fylkeskommune innen den nye fristen som er 15. august!

Akershus fylkeskommune ønsker å styrke de levende husflidstradisjonene i Akershus både kulturelt, sosialt og økonomisk.

Om ordningen

Akershus fylkeskommune tildeler midler til husflidslag som tar vare på og videreutvikler kunnskap og ferdighetene innen tradisjonshåndverk i tillegg til å videreutvikle nye husflidsprodukter i dagens formspråk.

Det er avsatt kr 700.000,- i Akershus fylkeskommunes budsjett for 2015.

Hvem kan søke?

Målgruppen er husflidslagene i Akershus. Styret i de enkelte husflidslagene må stå som søkere.

Tildelingskriterier

Opplæring, organisasjonsutvikling og kommunikasjon vil bli vektlagt i vurderingen.

Søknadsskjema

Søknadsskjema (pdf)

Søknaden sendes på e-post til postmottak@afk.no

Eller per post til:
Akershus fylkeskommune
Postboks 1200, Sentrum
0107 Oslo
Merk søknaden med saksnr. 2015/3711 Tilskudd til husflidslagene.

Søknadsfrist

Frist for å søke er 1. mai 2015 OBS! Ny frist 15. august

Behandling av søknaden

Søknadene vil bli behandlet samlet etter søknadsfristens utløp. Du vil motta et skriftlig svar når søknaden er behandlet.

Du kan klage på vedtaket til Klagenemnda i Akershus fylkeskommune, jf. forvaltningslovens kapittel IV. Klagen sendes til Akershus fylkeskommune, e-post: postmottak@afk.no, ev. Postboks 1200, Sentrum, 0107 Oslo. Frist for å klage er 3 uker fra du har mottatt vedtaket.

Du kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Rapportering

Rapporteringsskjema (pdf)

Frist for å rapportere er 31. mars 2016

Kilde: Akershus Fylkeskommune

_________________________________________________________________________________________________

Husflidstevlinga 2015 – Norges Husflidslag


Årets høgdepunkt for interesserte i moderne og tradisjonell husflid. Møt nær 150 av landets fremste handverkarar

Norges Husflidslag-bilde-sølje-bunad

Dyrsku’n Arrangement AS og Norges Husflidslag vil med dette invitere deg til å sende inn arbeid til Husflidstevlinga 2015! Den årlege Husflidstevlinga på Dyrsku’n speglar dei rike husflids- og handverks-tradisjonane rundt om i landet. Tevlinga har som mål å ta vare på både tradisjon, nyskaping, kvalitet, breidde og mangfald, i tillegg til å bidra til ei auka rekruttering til husflids- og handverksfaga. Tevlinga er open, og både dei som har handverket sitt som hobby og dei som driv profesjonelt er velkomne til å delta.

 

Kven kan delta?

 

Nyskapingspris

 

Stimuleringspris

Dei som har handverket som hobby og dei som driv profesjonelt er velkomne til å delta. Elevar, studentar, lærlingar og elles andre som er i ein læresituasjon er særs velkomne til å bidra. Nyskapingsprisen vert delt ut under mottoet «Nye skot fra gamle røter», med atterhald om at tevlinga får inn produkt som oppfyller krava til denne prisen. Prisen vert delt ut til ein handverkar som utmerkjer seg med særs godt arbeid. Prisen er ein gåvesjekk på kr 5000 samt eit diplom.
 

Særutstilling: Gamalt design i ny innpakning

 

Premiering

I år er temaet på særutstillinga tatovering. Her viser me fram spennande tatoveringskunst frå dyktige tatovørar. Galleri Dragedalen viser tatoveringskunst i hall B. Dei beste arbeida vert premiert og stilt ut i Husflidsutstillinga på Dyrsku’n. Berre dei som har oppnådd fyrsteplass blir premiert.

 

Konkurransereglar
Kategoriar med klasser og undergrupper

Kilde: Husflidstevlinga 2015 – Norges Husflidslag

_________________________________________________________________________________________________

Reglene for skattefri utbetaling og lønnsoppgaveplikt er endret!


Lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner – 2015

Grensen for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner økes fra kr 6 000 til kr 8 000. Se Innst 3 S (2014-2015) 9.1

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2014-2015/inns-201415-003/?lvl=0#a9.1

Se også: https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/regelendringer-fra-1.-januar-2015/id2356751/?regj_oss=10

Samlet lønnsutbetaling til en person fra den enkelte stiftelse, frivillige organisasjon, forening eller lag er fra og med inntektsåret 2015 skattefritt opp til 8000 kroner for mottakeren. (I 2014 var fribeløpet 6000 kroner.)

Foreningene mv er etter spesielle regler fritatt for å sende lønns- og trekkoppgave, og honoraret er skattefritt for mottakeren. 

Overstiger beløpet kr 8000 fra en forening, skal hele beløpet oppgis i lønns- og trekkoppgaven og blir skattepliktig inntekt.

Beløp utbetalt i diett og bilgodtgjørelse skal regnes med når det vurderes om grensen er overskredet. Diett og bilgodtgjørelse kan altså ikke komme i tillegg.

MERK! Bare ved trekkfri kostnadsgodtgjørelse (feks diett og bilgodtgjørelse etter statens satser og regulativ) som dekker «et medlems innsats eller opptreden for sin forening», er det fritak for lønnsinnberetning av av godtgjørelsen. Er du, som mottaker, medlem i foreningen, kan du altså få diett og bilgodtgjørelse i tillegg til de 8 000 kronene.

_________________________________________________________________________________________________