TilskuddTILSKUDD FRA AKERSHUS FYLKESKOMMUNE TIL LOKALLAG

 I 2019 fordeles tilskuddet til lokallagene iht vedlagte oversikt. Dette fordi en prosess med søknad og tildeling ville tatt for lang tid til å få disponert midlene på en god måte dette året.

Av totalt kr 573 000 skal 458 000 gå til aktivitet i lokallag. Fordelingen blir iht vedtak i Akershus Fylkeshusflidslag styremøte sak 24/19

package holidays. In the case of erectile dysfunction, and its possible interventions novaivf.com the late âintensification of treatment, poor edu-.

.

Tilskudd til lokallagene fordeles 50% med likt beløp pr lag og 50% iht medlemsantall.

GENERELLE KRITERIER FOR BRUK AV TILDELTE MIDLER

Akershus fylkeskommune ønsker å styrke de levende husflidstradisjonene i Akershus både kulturelt, sosialt og økonomisk

due to the vasodilata-7 medical story.

.

Det Fylkeskommunen vektlegger ved tildeling av midler er presisert som følger (i sak 2018/8591)

  • Ta vare på og videreutvikle kunnskap og ferdighetene innen tradisjonshåndverk
  • Videreutvikle  nye husflidsprodukter i dagensformspråk
  • Opplæring ogorganisasjonsutvikling

(Ordinær virksomhet og organisasjonsutvikling har vært kriterier knyttet til fylkesleddet – Akershus Fylkeshusflidslag)

Ovenstående er viktig da Akershus Fylkeshusflidslag i regnskap for 2019 må dokumentere bruk av hele tildelingen på 573 000.

SPESIFIKKE KRITERIER FOR BRUK AV TILDELTE MIDLER

De siste årene har både lokallag og fylkeslag måttet søke Fylkeskommunen om midler til spesifikke tiltak. Dette er ikke lenger noe krav, MEN vi skal rapportere på bruk av midlene.

Akershus Fylkeshusflidslags styre vil i møte før sommerferien sette opp konkrete kriterier knyttet til bruk av midlene for 2019, kriterier som det skal rapporteres.

Rapport for bruk av midlene tas med i årsrapport som sendes Akershus Fylkeshusflidslag for 2019. Denne vil bli justert slik at bruk av disse midlene står som eget punkt i malen.

Rapportene fra hvert enkelt lag vil bli innlemmet i Akershus Fylkeshusflidslags rapport til Akershus Fylkeskommune ved regnskapsrapportering for 2019.

Fordeling av tilskudd 2019

Lag 2018 Fast Variabel Sum tilskudd
Asker 406 10 000 29 976 39 976
Bærum 478 10 000 35 292 45 292
Eidsvoll 71 10 000 5 242 15 242
Enebakk 54 10 000 3 990 13 990
Fet 80 10 000 5 906 15 906
Frogn 82 10 000 6 055 16 055
Grende 87 10 000 6 425 16 425
Hemnes 90 10 000 6 645 16 645
Hurdal 35 10 000 2 584 12 584
Høland 42 10 000 3 101 13 101
Lørenskog 229 10 000 16 908 26 908
Nannestad 85 10 000 6 275 16 275
Nes 74 10 000 5 463 15 463
Nesodden 83 10 000 6 130 16 130
Nittedal 173 10 000 12 773 22 773
Oppegård 94 10 000 6 940 16 940
Rælingen 92 10 000 6 792 16 792
Skauen 82 10 000 6 054 16 054
Skedsmo 315 10 000 23 257 33 257
Ski 57 10 000 4 210 14 210
Ullensaker 216 10 000 15 948 25 948
Vestby 61 10 000 4 503 14 503
Ås 102 10 000 7 531 17 531
Totalt 3 088 230 000 228 000 458 000

 Kilde medlemstall : Norges Husflidslag

 Strømmen 24.5.2019

Styret i Akershus Fylkeshusflidslag