Presentasjon av Akershus Fylkeshusflidslag


Akershus Fylkeshusflidslag er medlem av Norges Husflidslag og er det regionale leddet av husflidslagene i Akershus.

Akershus Fylkeshusflidslag er delt inn i 6 regioner som til sammen har 23 lokale husflidslag. De lokale husflidslagene tilhører følgende regioner:

Asker:                                                Asker Husflidslag

Bærum:                                             Bærum Husflidsforening

Follo:                                                  Enebakk Husflidslag

Frogn Husflidslag                             Nesodden Husflidslag

Oppegård Husflidslag                      Ski Husflidslag

Vestby Husflidslag                            Ås Husflidslag

Nedre Romerike Vest:                   Lørenskog Husflidslag

Nittedal Husflidslag                         Rælingen Husflidslag

Skedsmo Husflidslag

Nedre Romerike Øst:                     Fet Husflidslag

Grende Husflidslag                           Hemnes Husflidslag

Høland Husflidslag                           Skauen Husflidslag

Øvre Romerike:                                Eidsvoll Husflidslag

Hurdal Husflidslag                            Nannestad Husflidslag

Nes Husflidslag                                   Ullensaker Husflidslag

MEDLEMSKAP/MEDLEMSKONTINGENT

Medlemmene i et lokalt husflidslag er innmeldt i lokallaget via sitt medlemskap i Norges Husflidslag. I h.h.t. Norges Husflidslags vedtekter er organisasjonen bygget opp av lokal- fylkes og nasjonalt ledd.

Den årlige medlemskontingenten betales direkte til Norges Husflidslag som fordeler pengene mellom hovedorganisasjonen, fylkeslaget og lokallagene. Kontingentfordelingen mellom hovedorganisasjon og fylkeslag vedtas på Landsmøtet i Norges Husflidslag. Per i dag er det en fordeling hvor Norges Husflidslag beholder ca. 50% mens det resterende fordeles mellom fylkes- og lokallag etter en fordelingsnøkkel som vedtas på fylkeslagets årsmøte.

I Akershus Fylkeshusflidslag er det per i dag vedtatt en fordelingsnøkkel på 75 % til lokallagene for hoved-medlemsskap, fylkeslaget får 25 % av medlemskontingenten mens kontingenten for barnemedlemmene går direkte til lokallagene.  Fordelingsnøkkelen for medlemskontingenten kan opprettholdes pga. at Akershus Fylkeskommune støtter det regionale leddet økonomisk.

HVORDAN ER AKERSHUS FYLKESHUSFLIDSLAG ORGANISERT

Fylkeshusflidslag har et valgt styre som vanligvis består av valgt styreleder,   1 valgt styrerepresentant for hver region med 1 vararepresentant, dvs. styreleder, 6 styrerepresentanter og 6 vararepresentanter.

AKERSHUS FYLKESHUSFLIDSLAGS ARBEIDSOPPGAVER

Akershus Fylkeshusflidslag skal i h.h.t. Norges Husflidslags vedtekter være bindeleddet mellom Norges Husflidslag og lokallagene i Akershus.

Fylkeslagets arbeidsoppgaver er per i dag:

Sørge for at det valgte styret i Akershus Fylkeshusflidslag får nødvendig organisasjonskunnskap til å utføre sine oppgaver i fylkesstyret og for de lokale husflidslagene.

Avholde styremøter, ca. 10 møter i året.

Arrangere organisasjonskurs for styrene i lokallagene.

Arrangere møter for studielederne i lokallagene.

Organisasjonskursene og møter for studielederne arrangeres vanligvis på en lørdag, og fylkeslaget betaler store deler av deltakelsen for kursdeltakerne.

Arrangere Ledermøter 2 ganger årlig for ledere/nestledere i lokallagene.

Delta på Regionsmøter i alle 6 regionene 2 ganger årlig. På disse møtene deltar gjerne de valgte regionsrepresentantene samt styreleder og/eller nestleder i fylkeslaget.

I tillegg til nevnte kurs/møter ønsker fylkeshusflidslaget å skape felles møteplasser for lokallagene, men kapasiteten til dette er avhengig av hvor mye tid/kapasitet medlemmene i fylkesstyret har.

Akershus Fylkeshusflidslag deltar også på Fylkesledermøter i regi av Norges Husflidslag. Dette er fellesarenaer hvor alle fylkeslagene møtes. Møtene arrangeres 2 ganger årlig.

Akershus Fylkeshusflidslag skal formidle organisasjonens verdier og planer til de lokale husflidslagene i Akershus. Disse oppgavene skal utføres i samarbeid med husflidskonsulenten for Akershus som er ansatt i Norges Husflidslag.

Fylkeslaget skal også være representert i styret i Studieforbundet kultur og tradisjon i fylket, som er det regionale leddet av Studieforbundet kultur og tradisjon, jfr. Lov om voksenopplæring.

Styret i Akershus Fylkeshusflidslag deltar også på møter og kurs i regi av Voksenopplæringsforbundet, Akershus Fylkeskommune og i andre frivillige organisasjoner i Akershus.

VEDTEKTER/LOVER

Fylkeslagets arbeidsoppgaver er regulert i vedtekter og av lov om voksenopplæring.

Det gis støtte til kurs i regi av fylkes- og lokallag fra Studieforbundet kultur og tradisjon.

Det ble i 2018 arrangert 527 husflidskurs/-ringer, tilsvarende 12 963 kurs- timer, med til sammen 2867 deltakere i lokale husflidslag i Akershus. Støtten på kr 686 642,-  fra Studieforbundet kultur og tradisjon til disse kursene går uavkortet til de lokale kursarrangørene.

FINANSIERING AV AKERSHUS FYLKESHUSFLIDSLAG

Akershus Fylkeshusflidslag mottar betydelig støtte til sin drift fra Akershus fylkeskommune. Fylkeslaget drift er basert på den fylkeskommunale støtten samt den delen av kontingentmidlene som går til fylkeslaget.

LOKALLAGENE

Det er stor aktivitet i lokallagene i Akershus. Det arrangeres kurs, temamøter, messer og ikke minst samarbeider mange av lagene med museene i fylket. Mange lag har også godt samarbeid med skolene i kommunene samt andre lokale lag og foreninger.

Medlemmene i lokallagene besitter stor husflidsfaglig kompetanse og har mange meget dyktige kurslærere innenfor husflidsfag.

De lokale husflidslagene sørger for å skape gode, trygge og inkluderende møteplasser i lokalsamfunnet for både for unge og eldre.