Akershus Husflidslag er medlem av Norges Husflidslag og er det regionale leddet av de lokale husflidslagene i Akershus.

Akershus Husflidslag er delt inn i 5 regioner som til sammen har 23 lokale husflidslag. De lokale husflidslagene tilhører følgende regioner:

FOLLO

Enebakk Husflidslag
Frogn Husflidslag
Nesodden Husflidslag
Oppegård Husflidslag
Ski Husflidslag
Vestby Husflidslag
Ås Husflidslag

REGION VEST

Asker Husflidslag
Bærum Husflidsforening


NEDRE ROMERIKE 

Lørenskog Husflidslag
Nittedal Husflidslag
Rælingen Husflidslag
Skedsmo Husflidslag


NEDRE ROMERIKE 

Fet Husflidslag
Grende Husflidslag
Hemnes Husflidslag
Høland Husflidslag
Skauen Husflidslag

ØVRE ROMERIKE

Eidsvoll Husflidslag
Hurdal Husflidslag
Nannestad Husflidslag
Nes Husflidslag
Ullensaker Husflidslag


Akershus Husflidslag er Norges største fylkeshusflidslag og ble stiftet i 1937. Laget er tilsluttet Norges Husflidslag.
Akershus Husflidslag består av 23 lokale husflidslag fordelt på de fleste kommunene i Akershus.

Organisasjonen har som formål å arbeide for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.


MEDLEMSKAP/MEDLEMSKONTINGENT

Medlemmene i et lokalt husflidslag er innmeldt i lokallaget via sitt medlemskap i Norges Husflidslag. I h.h.t. Norges Husflidslags vedtekter er organisasjonen bygget opp av lokallag, fylkeslag og det nasjonale leddet.

Den årlige medlemskontingenten betales direkte til Norges Husflidslag som fordeler pengene mellom hovedorganisasjonen, fylkeslaget og lokallagene. Kontingentfordelingen mellom hovedorganisasjon og fylkeslag vedtas på Landsmøtet i Norges Husflidslag. Per i dag er det en fordeling hvor Norges Husflidslag beholder ca. 50% mens det resterende fordeles mellom fylkes- og lokallag etter en fordelingsnøkkel som vedtas på fylkeslagets årsmøte.

I Akershus Husflidslag er det vedtatt en fordelingsnøkkel på 80 % til lokallagene for hoved-medlemskap, fylkeslaget får 20 % av medlemskontingenten mens kontingenten for barnemedlemmene går direkte til lokallagene. Fordelingsnøkkelen for medlemskontingenten hos oss kan opprettholdes pga. at Viken Fylkeskommune også støtter det regionale leddet økonomisk.

HVORDAN ER AKERSHUS HUSFLIDSLAG ORGANISERT

Fylkeshusflidslag har et valgt styre som vanligvis består av valgt styreleder, valgt styrerepresentant for hver region med vararepresentant, dvs.styreleder, 6 styrerepresentanter og 6 vararepresentanter. 


AKERSHUS HUSFLIDSLAGS ARBEIDSOPPGAVER 

 • Akershus Husflidslag skal i h.h.t. Norges Husflidslags vedtekter være bindeleddet mellom Norges Husflidslag og lokallagene i Akershus.
 • Sørge for at det valgte styret i Akershus Husflidslag får nødvendig organisasjonskunnskap til å utføre sine oppgaver i fylkesstyret og for de lokale husflidslagene.
 • Avholde styremøter, ca. 10 møter i året.
 • Arrangere organisasjonskurs for styrene i lokallagene.
 • Arrangere møter for studielederne i lokallagene.
 • Organisasjonskursene og møter for studielederne arrangeres vanligvis på en lørdag, og husflidslaget betaler store deler av deltakelsen for kursdeltakerne.
 • Arrangere Ledermøter 2 ganger årlig for ledere/nestledere i lokallagene.
 • Delta på Regionsmøter i alle 6 regionene 2 ganger årlig. På disse møtene deltar de valgte regionsrepresentantene samt styreleder og/eller nestleder i fylkeslaget.
 • I tillegg til nevnte kurs/møter ønsker husflidslaget å skape felles møteplasser for lokallagene, men kapasiteten til dette er avhengig av hvor mye tid/kapasitet medlemmene i styret har.
 • Akershus Husflidslag deltar også på Fylkesledermøter i regi av Norges Husflidslag. Dette er fellesarenaer hvor alle regionslagene møtes. Møtene arrangeres 2 ganger årlig.
 • Akershus Husflidslag skal formidle organisasjonens verdier og planer til de lokale husflidslagene i Akershus. Disse oppgavene skal utføres i samarbeid med husflidskonsulenten for Akershus som er ansatt i Norges Husflidslag.
 • Akershus Husflidslag skal også være representert i styret i Studieforbundet kultur og tradisjon i fylket, som er det regionale leddet av Studieforbundet kultur og tradisjon, jfr. Lov om voksenopplæring.
 • Styret i Akershus Husflidslag deltar også på møter og kurs i regi av Voksenopplæringsforbundet, Akershus Fylkeskommune og i andre frivillige organisasjoner i Akershus.

VEDTEKTER/LOVER

Akershus Husflidslag arbeidsoppgaver er regulert i vedtekter og av lov om voksenopplæring.